Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN -
Keesing Media Group B.V.

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden hebben de navolgende termen de volgende betekenis:

Abonnement: de overeenkomst tussen KMG en Afnemer op grond waarvan Afnemer gedurende de overeengekomen periode en tegen betaling van de Vergoeding een of meer Uitgaven ontvangt;
Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met KMG een Leveringsovereenkomst aangaat;
Betaalperiode: de frequentie waarmee de Vergoeding voor een Abonnement door Afnemer verschuldigd is;
Cadeau: het cadeau dat een Afnemer ontvangt bij het aangaan van een Leveringsovereenkomst, zoals opgenomen in de Leveringsovereenkomst.
Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
Combiabonnement: een Abonnement bestaande uit een combinatie van (een) Printuitgave(n) en toegang tot (een) Digitale Uitgave(n).
Digitale Uitgaven: alle bestaande en toekomstige digitale uitgaven van KMG waaronder, maar niet beperkt tot (mobiele) websites en (mobiele) applicaties;
KMG: Keesing Media Group B.V., alsmede ieder van haar directe en indirecte dochtermaatschappij(en), voor zover deze overeenkomsten sluiten onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden;
Leveringsovereenkomst: een Abonnement dan wel een overeenkomst tot de levering van een Losse Uitgave door KMG aan Afnemer;
Losse Uitgave: een door KMG aan Afnemer uit hoofde van de Leveringsovereenkomst eenmalig te leveren editie van een Uitgave;
Printuitgaven: alle bestaande en toekomstige gedrukte uitgaven van KMG waaronder, maar niet beperkt tot puzzelbladen;
Uitgaven: alle Printuitgaven en Digitale Uitgaven;
Vergoeding: de vergoeding die Afnemer eenmalig (in geval van een Losse Uitgave) of periodiek (in geval van een Abonnement) aan KMG verschuldigd is;
Voorwaarden: de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden KMG.

Artikel 2. Toepasselijkheid en wijziging

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Leveringsovereenkomsten, ongeacht de wijze waarop deze tot stand komen, tenzij door KMG uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 2. Indien in voorkomend geval in aanvulling op deze Voorwaarden de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel van toepassing zijn verklaard door KMG prevaleren deze laatste in geval van afwijkingen ten opzichte van deze Voorwaarden.
 3. KMG kan deze Voorwaarden wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd in de Uitgaven. De gewijzigde Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle lopende Abonnementen. In geval van een wijziging van de Voorwaarden die tot gevolg heeft dat KMG een wezenlijk andere prestatie levert dan overeengekomen, heeft Afnemer het recht het Abonnement binnen vier (4) weken na het van kracht worden van de betreffende wijziging te beëindigen.

Artikel 3. Totstandkoming Leveringsovereenkomst

 1. Alle aanbiedingen gedaan door KMG geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid en moeten worden gezien als uitnodiging tot het doen van een aanbod.
 2. Elke bestelling door een (potentiële) Afnemer wordt gezien als een aanbod tot het aangaan van een Leveringsovereenkomst met KMG.
 3. De Leveringsovereenkomst komt tot stand op het moment dat KMG de bestelling van Afnemer accepteert door middel van een schriftelijke (waaronder in deze Voorwaarden tevens wordt verstaan elektronisch) bevestiging van de bestelling en/of door uitvoering van de bestelling. KMG kan een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging sturen van de bestelling. Deze automatische bevestiging kan niet gezien worden als acceptatie van de bestelling door KMG. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, zal KMG dit binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk aan Afnemer meedelen. KMG is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgave van redenen.

Artikel 4. (Adres)gegevens

 1. Afnemer is verplicht bij het aangaan van de Leveringsovereenkomst correcte (adres)gegevens op te geven. Wijzigingen en/of onjuistheden in deze gegevens, waaronder begrepen zowel bezorgings- als factuurgegevens, dienen tijdig aan KMG te worden gemeld.
 2. Uitvoering van de Leveringsovereenkomst en alle op de Leveringsovereenkomst betrekking hebbende mededelingen en kennisgevingen vinden plaats aan het door Afnemer opgegeven post- of mailadres.

Artikel 5. Ontbinding/herroeping

 1. Een Afnemer die Consument is heeft het recht een Leveringsovereenkomst binnen een termijn van 14 dagen te ontbinden door toezending van een daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan KMG, onder de voorwaarden zoals opgenomen in dit Artikel 5. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het modelformulier voor herroeping.
 2. De ontbindingstermijn genoemd in lid 1 gaat in:
  a. Bij Printuitgaven en Combiabonnementen: op het moment van de levering van de (eerste) Printuitgave (of in geval er meerdere Losse Uitgaven zijn besteld in één Leveringsovereenkomst, de laatste Losse Uitgave van de bestelling) aan Afnemer of een door hem aangewezen derde;
  b. Bij Digitale Uitgaven: op het moment van de totstandkoming van de Leveringsovereenkomst.
 3. In geval van ontbinding dient Afnemer de ontvangen Printuitgaven en Cadeaus binnen 14 dagen na het verzenden van de in lid 1 bedoelde verklaring tot ontbinding terug te zenden, waarbij de kosten voor retourzending voor rekening van Afnemer komen. In geval van ontbinding door Afnemer, kunnen de volgende kosten bij Afnemer in rekening worden gebracht:
  a. Ten aanzien van Printuitgaven en Cadeaus: de prijs voor niet (tijdig) retour geleverde Uitgaven en Cadeaus, alsmede eventuele waardevermindering van de geleverde Uitgaven en Cadeaus ten gevolge van gebruik dat verder gaat dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen;
  b. Ten aanzien van Abonnementen op Digitale Uitgaven: de Vergoeding (naar rato) voor de periode vanaf de start van de levering tot aan ontbinding, indien de levering van de Digitale Uitgave(n) op verzoek van Afnemer binnen de ontbindingstermijn is gestart.
 4. Het betreffende factuurbedrag zal, voor zover dit reeds door Afnemer is voldaan en na aftrek van eventueel verschuldigde bedragen op basis van lid van dit artikel, door KMG binnen 14 dagen na ontvangst van de in lid 1 bedoelde verklaring tot ontbinding worden gerestitueerd aan Afnemer, doch - indien van toepassing - niet eerder dan dat KMG de reeds geleverde Printuitgaven en Cadeaus retour heeft ontvangen en/of Afnemer KMG van bewijs heeft voorzien dat Afnemer de geleverde Printuitgaven en Cadeaus heeft teruggezonden.

Artikel 6. Prijzen en betaling

 1. Alle vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW, andere belastingen of heffingen, en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. KMG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de Vergoeding voor Abonnementen te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie. KMG zal een wijziging in de Vergoeding in de Uitgave publiceren. Tenzij expliciet anders overeengekomen, is de gewijzigde Vergoeding vanaf de eerstvolgende Betaalperiode van toepassing op alle lopende Abonnementen.
 3. Indien KMG de Vergoeding wijzigt, anders dan op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie, of indien KMG de Vergoeding wijzigt binnen drie (3) maanden na aangaan van het Abonnement, heeft de Afnemer het recht het Abonnement binnen 4 weken na de ingangsdatum van de wijziging te beëindigen.
 4. Betaling dient plaats te vinden binnen de op de factuur genoemde termijn, of bij gebreke daarvan, binnen 14 dagen na factuurdatum.
 5. In geval van automatische incasso zal het bedrag direct na de vooraankondiging van de incasso door KMG worden geïnd.
 6. Ten aanzien van Abonnementen is de Vergoeding bij vooruitbetaling verschuldigd over de overeengekomen Betaalperiode.
 7. Bij overschrijding van een betaaltermijn is Afnemer van rechtswege in verzuim en is hij vanaf de vervaldatumrente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt gerekend als de gehele maand.
 8. Alle ((buiten)gerechtelijke) kosten die gemoeid zijn met de incasso van het verschuldigde bedrag komen voor rekening van de Afnemer. Voor zover wettelijke toegestaan worden de buitengerechtelijke kosten op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met rente, worden gesteld, met een minimum van € 150.

Artikel 7. Levering

 1. KMG spant zich in voor tijdige levering van de Uitgave(n) en Cadeaus.
 2. De levering van Losse Uitgaven en Cadeaus vindt plaats binnen 30 (dertig) dagen na totstandkoming van het Abonnement, tenzij expliciet een andere leveringstermijn is genoemd.
 3. Indien de locatie waarop de bezorging van een Uitgave en/of Cadeau dient plaats te vinden aanleiding geeft tot het maken van extra kosten, is KMG gerechtigd deze kosten aan Afnemer in rekening te brengen.
 4. Klachten over de levering van een Uitgave dienen zo spoedig mogelijk kenbaar te worden gemaakt aan KMG. KMG zal niet ontvangen Uitgaven zo spoedig mogelijk nabezorgen.
 5. De eigendom van Uitgaven en Cadeaus gaat pas over op het moment dat de Uitgave c.q. het Cadeau is afgeleverd en Afnemer aan al haar verplichtingen uit hoofde van de Leveringsovereenkomst heeft voldaan. Onverminderd het hiervoor bepaalde gaat het risico ter zake van de Uitgave c.q. het Cadeau reeds over op Afnemer op het moment van aflevering aan Afnemer.
 6. In geval van tussentijdse beëindiging van het Abonnement waarbij een Cadeau is verschaft om een reden die niet is toe te rekenen aan KMG, is KMG gerechtigd – naar keuze van KMG - het Cadeau terug te vorderen of de restwaarde van het Cadeau in rekening te brengen bij Afnemer.
 7. De geleverde Uitgaven en Cadeaus moet die eigenschappen bezitten die Afnemer bij normaal gebruik mag verwachten. Afnemer heeft de verplichting om bij aflevering van de Uitgave c.q. het Cadeau te onderzoeken of deze/dit aan de Leveringsovereenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient Afnemer KMG daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) maanden na constatering van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
 8. Indien is aangetoond dat de Uitgave c.q. het Cadeau niet aan de Leveringsovereenkomst beantwoordt, zal KMG, al naar gelang mogelijk en van toepassing, naar keuze van KMG:
  a. het ontbrekende onderdeel alsnog leveren;
  b. het gebrek aan de Uitgave c.q. het Cadeau herstellen;
  c. de Uitgave c.q. het Cadeau, tegen retournering van de Uitgave c.q. het Cadeau door Afnemer, vervangen; of
  d. de factuurwaarde van de Uitgave c.q. het Cadeau, tegen retournering van de Uitgave c.q. het Cadeau door Afnemer, restitueren (indien en voor zover reeds door Afnemer betaald).

Artikel 8. Toegang tot Digitale Uitgaven

 1. De inloggegevens die Afnemer toegang geven tot een Digitale Uitgave zijn strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar. Het is Afnemer niet toegestaan om derden via zijn account toegang te verlenen tot een Digitale Uitgave of zijn inloggegevens op enigerlei wijze (commercieel) te exploiteren of aan derden te verstrekken.
 2. Afnemer is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van zijn inloggegevens en voor alle handelingen die via zijn account worden verricht. Indien en zodra Afnemer vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn account dient hij KMG daarvan direct op de hoogte te stellen. KMG is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van haar Uitgaven en haar overige afnemers en Afnemer dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen.
 3. Afnemer mag de betreffende Digitale Uitgave slechts voor eigen gebruik downloaden en/of uitprinten. Het is niet toegestaan de Digitale Uitgave op andere wijze te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken. Indien KMG aanwijzingen heeft dat Afnemer het in deze bepaling genoemde verbod overtreedt, is KMG gerechtigd om de toegang van tot de betreffende Digitale Uitgave te blokkeren en geblokkeerd te houden, onverminderd het recht van KMG om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief de gemaakte kosten) op Afnemer te verhalen.

Artikel 9. Wijziging of staking van een Uitgave

 1. KMG is gerechtigd om naar eigen inzicht de omvang, inhoud, samenstelling, verschijningsvorm, lay-out en/of verschijningsfrequentie van een Uitgave, alsmede eventueel speciaal voor Afnemers bestemde aanvullende diensten te wijzigen. In geval van een wijziging die tot gevolg heeft dat KMG een wezenlijk andere prestatie levert dan overeengekomen, heeft Afnemer het recht het Abonnement te binnen vier (4) weken na het van kracht worden van de betreffende wijziging te beëindigen.
 2. KMG is voorts te allen tijde gerechtigd om een Uitgave te staken. In dat geval vindt restitutie plaats van de reeds betaalde Vergoeding over de resterende Betaalperiode vanaf de stakingsdatum van de Uitgave.

Artikel 10. Verlenging en beëindiging van het Abonnement

 1. Na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode wordt het Abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij Afnemer het Abonnement opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand vóór afloop van de overeengekomen abonnementsperiode. Na verlenging kan Afnemer het Abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Proefabonnementen eindigen, zonder dat opzegging vereist is, na het verstrijken van de abonnementsperiode.
 2. De Betaalperiode blijft na automatische verlenging gelijk aan de eerste Betaalperiode.
 3. Indien Afnemer het Abonnement opzegt vóór het verstrijken van de Betaalperiode vindt restitutie plaats van de reeds betaalde Vergoeding over de resterende Betaalperiode vanaf de einddatum van het Abonnement.
 4. KMG is te allen tijde gerechtigd een Abonnement op te zeggen met inachtneming van een zelfde opzegtermijn als die geldt voor Afnemer. Indien KMG het Abonnement opzegt vóór het verstrijken van de Betaalperiode vindt restitutie plaats van de reeds betaalde Vergoeding over de resterende Betaalperiode vanaf de einddatum van het Abonnement.

Artikel 11. Rechten

 1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten ten aanzien van de Uitgave, waaronder begrepen de auteursrechten, databankrechten en merkrechten, berusten uitsluitend bij KMG en/of haar licentiegevers. Al deze rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden.
 2. Het is Afnemer niet toegestaan de naam, inhoud en/of lay out van de Uitgave op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken, tenzij expliciet toegestaan onder deze Voorwaarden, dan wel met voorafgaande schriftelijke toestemming van KMG.

Artikel 12. Derden

 1. KMG kan bij de uitvoering van de Leveringsovereenkomst gebruik maken van derden. Indien deze derden aanvullende voorwaarden hanteren wordt dat voor het aangaan van de Leveringsovereenkomst uitdrukkelijk gemeld.
 2. Alle rechten en aanspraken die uit hoofde van de Leveringsovereenkomst ten behoeve van KMG worden bedongen, worden tevens bedongen ten behoeve van door KMG ingeschakelde derden.

Artikel 13. Overmacht

 1. Indien aan de zijde van KMG sprake is van overmacht, heeft KMG het recht om uitvoering van de Leveringsovereenkomst op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van KMG, de Leveringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van tekortschieten door toeleveranciers of andere relaties van KMG, staking, (onvoorziene) overheidsmaatregelen, (concrete dreiging tot) terroristische aanslagen of oorlog, brand, natuurrampen, alsmede iedere andere situatie waarop KMG geen beslissende controle kan uitoefenen.
 2. Indien de overmachtsituatie aan de zijde van KMG langer dan twee maanden voortduurt, heeft Afnemer het recht de Leveringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 14. Privacy

 1. Bij het sluiten en de uitvoering van de Leveringsovereenkomst verwerkt KMG persoonsgegevens van Afnemer.
 2. Al het gebruik van de door Afnemers verstrekte gegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In de Privacy Verklaring van KMG is gedetailleerd vastgelegd hoe KMG met de gegevens van de Afnemers omgaat en op welke wijze daarin inzage kan worden verkregen of bezwaar tegen kan worden gemaakt.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de Leveringsovereenkomst en deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen over de Leveringsovereenkomst en/of deze Voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij het geschil op grond van de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel aan een andere instantie kan worden voorgelegd.
 3. Een Afnemer die een Consument is kan daarnaast gebruik maken van het Europese platform voor online geschillenbeslechting (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).