Kwaliteit in puzzelen
Kwaliteit in puzzelen

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KEESING MEDIA GROUP B.V. EN HAAR GROEPSMAATSCHAPPIJEN.

 

I. ALGEMENE BEPALINGEN

I.1 Definities

I.1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

KEESING:
de besloten vennootschap KEESING MEDIA GROUP B.V. en met haar in een groep verenigde werkmaatschappijen;

Afnemer:
degene die met KEESING een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren of ter beschikking stellen van goederen (daaronder begrepen tijdschriften, abonnementen, elektronische producten, advertentieruimte dan wel enig ander door KEESING aangeboden goed) dan wel het verrichten van diensten door KEESING aan Afnemer, zulks in de ruimste zin van het woord.

I.1.2 Onder schriftelijk dient te worden verstaan: per brief, per telefax of langs elektronische weg.

I.2 Toepasselijkheid

I.2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van KEESING en op alle overeenkomsten tussen KEESING en Afnemer onder uitsluiting van de door Afnemer gevoerde voorwaarden.

I.2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden - waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan - van Afnemer maken geen deel uit van de overeenkomst tussen KEESING en Afnemer en binden derhalve KEESING niet, tenzij KEESING deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

I.2.3 Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen KEESING en Afnemer tot stand gekomen overeenkomst.

 I.2.4 In aanvulling de algemene bepalingen (afdeling I) van deze algemene voorwaarden zijn, al naar gelang het onderwerp van de overeenkomst, tevens afdeling II t/m afdeling V van toepassing op de overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheden tussen één of meer van de toepasselijke onderdelen prevaleren de afdelingen II t/m V boven afdeling I.


I.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

I.3.1 Alle offertes en aanbiedingen van KEESING zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Indien een offerte of aanbieding van KEESING een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door Afnemer wordt aanvaard, heeft KEESING het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door Afnemer te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de offertes en aanbiedingen van KEESING dertig dagen geldig.

I.3.2 De overeenkomst tussen KEESING en Afnemer komt tot stand door het plaatsen of doen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling, inschrijving dan wel opdracht bij KEESING en de aanvaarding van deze bestelling, inschrijving dan wel opdracht door KEESING. Afnemer aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling, inschrijving dan wel opdracht of verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden.

I.3.3 De in het vorige lid genoemde aanvaarding door KEESING kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden, ongeacht de wijze waarop de bestelling, inschrijving dan wel opdracht heeft plaatsgevonden.

I.3.4 Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht of bestelling van Afnemer zoals deze door KEESING is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling of opdracht komen voor rekening en risico van Afnemer.

I.4 Koop op afstand; herroepingsrecht

I.4.1 Indien en voor zover Afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van een koop op afstand als bedoeld in artikel 46a en verder, Boek 7 BW, geldt tevens het bepaalde in dit artikel I.4.

I.4.2 Afnemer heeft, in afwijking van het bepaalde in artikel I.9.1, I.9.2 en I.14, het recht om gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de door KEESING geleverde goederen of de totstandkoming van de overeenkomst tot het verrichten van diensten, de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Het inroepen van de ontbinding dient Afnemer te doen door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan KEESING, die KEESING binnen de in de vorige zin genoemde termijn moet hebben bereikt.


I.4.3 Afnemer dient geleverde goederen in het in I.4.2 beschreven geval in een deugdelijke verpakking en voorzien van het originele verzenddocument te retourneren en dient de kosten voor het retourneren van de goederen zelf te voldoen.

I.4.4 Het bepaalde in lid 2 van dit artikel geldt niet indien de overeenkomst tussen KEESING en Afnemer betrekking heeft op:
a. goederen of diensten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Afnemer;
b. goederen of diensten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. goederen die snel verouderen;
e. verzegelde computerprogrammatuur waarvan Afnemer het zegel heeft verbroken;
f. kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;
g. diensten waarbij tussen Afnemer en KEESING overeengekomen is dat KEESING zou aanvangen met de uitvoering binnen zeven werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst.

I.4.5 Het betreffende factuurbedrag zal, voor zover dit reeds door Afnemer is voldaan, door KEESING binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending of, in geval het een overeenkomst tot het verrichten van diensten betreft, van de in lid 2 bedoelde mededeling, worden gerestitueerd op dezelfde rekening als Afnemer voor de betaling heeft gebruikt.


I.5 Prijzen en tarieven

I.5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt of schriftelijk met Afnemer overeengekomen zijn alle door KEESING gehanteerde prijzen en tarieven inclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, installatie-, montage-, transport- of verzendkosten.

I.5.2 KEESING behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden - behoudens andersluidende afspraak - vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

I.5.3 Indien Afnemer zich niet kan verenigen met de door KEESING aangekondigde prijs- en/of tariefverhoging, is Afnemer gerechtigd de met KEESING bestaande overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke aan KEESING te zenden buitengerechtelijke verklaring. Indien KEESING deze verklaring niet binnen dertig dagen na ontvangst door Afnemer van de kennisgeving inzake de prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen, althans vanaf het moment waarop Afnemer redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de prijs- en/of tariefverhoging, wordt Afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging.I.6 Facturering en betaling

I.6.1 Facturering geschiedt door KEESING na levering of terbeschikkingstelling van de goederen respectievelijk de aanvang van de verrichting van de diensten, tenzij uitdrukkelijk anders met Afnemer overeengekomen.

I.6.2 Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door KEESING aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

I.6.3 Door Afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien Afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

I.6.4 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KEESING is het Afnemer niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens KEESING te verrekenen met een vordering van Afnemer op KEESING, uit welke hoofde dan ook.

I.6.5 KEESING heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.

I.6.6 De betalingstermijn als bedoeld in I.6.2 is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Afnemer dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is KEESING gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente in rekening te brengen.

I.6.7 Indien Afnemer niet of niet tijdig betaalt, is Afnemer aan KEESING naast de in artikel I.6.6 bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke minimaal 15% van de hoofdsom bedragen, onverminderd het recht van KEESING om de werkelijke gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan Afnemer in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.

I.6.8 In geval van niet of niet-tijdige betaling door Afnemer dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op Afnemer rustende verplichting is KEESING gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en/of verdere leveranties respectievelijk verrichting van diensten te staken, onverminderd het recht van KEESING om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van Afnemer te vorderen.

I.7 Levering en leveringstermijnen

I.7.1 KEESING zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling/opdracht van Afnemer de goederen leveren of ter beschikking stellen respectievelijk met de verrichting van diensten aanvangen, indien het bestelde goed althans voorradig is en aanvang van de diensten mogelijk is.

I.7.2 Alle door KEESING gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen. Het bepaalde in artikel 46f lid 1 Boek 7 BW is niet van toepassing.

I.7.3 KEESING is gerechtigd de nakoming van diens verplichtingen jegens Afnemer op te schorten, zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met KEESING bestaande rechtsverhouding heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop Afnemer alsnog zijn verplichtingen jegens KEESING volledig is nagekomen.


I.8 Overmacht

I.8.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die KEESING of Afnemer niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van KEESING of Afnemer, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van KEESING of Afnemer komt.

I.8.2 In geval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen de situatie dat een door Afnemer besteld goed tijdelijk niet meer voorradig is, is KEESING gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt. Indien de tijdelijke overmachtsituatie langer dan twee maanden voortduurt, heeft Afnemer het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

I.8.3 In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop KEESING of Afnemer geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering of terbeschikkingstelling van goederen respectievelijk de verrichting van diensten onmogelijk maakt, daaronder begrepen de situatie dat een gekocht goed is uitverkocht en herdruk niet plaatsvindt, is KEESING respectievelijk Afnemer gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan Afnemer geen vergoeding van door hem geleden schade van KEESING vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.


I.9 Reclames en klachten; retourzendingen

I.9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient Afnemer klachten over de geleverde of ter beschikking gestelde goederen respectievelijk de verrichte diensten binnen tien werkdagen na levering of terbeschikkingstelling van de goederen respectievelijk nadat een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de diensten schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan KEESING mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens KEESING ter zake van gebreken in de geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten respectievelijk in de verrichte diensten.

I.9.2 Tenzij anders overeengekomen, is Afnemer uitsluitend gerechtigd goederen of producten aan KEESING retour te zenden, indien aan Afnemer andere dan de door hem bestelde en/of beschadigde goederen zijn geleverd of ter beschikking zijn gesteld.

I.9.3 Afnemer is verplicht de retour te zenden goederen inclusief het originele verzenddocument en/of originele adreslabel in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mee te delen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na ontvangst van de retour gezonden goederen zal KEESING, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog de door Afnemer bestelde en/of onbeschadigde goederen leveren of ter beschikking stellen.

I.10 Eigendomsvoorbehoud en risico

I.10.1 KEESING behoudt zich de eigendom van alle door hem aan Afnemer geleverde (roerende) zaken voor, zolang Afnemer niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings)verplichting(en) jegens KEESING uit hoofde van overeenkomsten van leveranties of terbeschikkingstelling van goederen en/of verrichting van diensten, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

I.10.2 Afnemer verplicht zich nu reeds voor alsdan op eerste verzoek van KEESING een bezitloos pandrecht te vestigen op alle in artikel I.10.1 bedoelde (roerende) zaken, voor zover het eigendomsvoorbehoud van KEESING op deze zaken te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan, dan wel anderszins zekerheid ten behoeve van KEESING te verstrekken.

I.10.3 De door KEESING aan Afnemer geleverde of ter beschikking gestelde goederen zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan Afnemer volledig voor diens rekening en risico.


I.11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

I.11.1 Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en of prestaties, ter zake van of met betrekking tot door KEESING aan Afnemer geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen dan wel ten behoeve van Afnemer verrichte diensten komen uitsluitend toe aan KEESING. Onder "KEESING" wordt voor de toepassing van dit artikel I.11 mede begrepen een derde van wie KEESING met betrekking tot de hier bedoelde goederen of diensten rechten als hier bedoeld in licentie heeft verkregen.


I.11.2 Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zonodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van KEESING als bedoeld in art. I.11.1) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KEESING enige door KEESING aan Afnemer geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of informatie die in het kader van verrichte diensten door KEESING is verstrekt, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (a) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (b) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (c) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

I.11.3 Geen enkele bepaling in de met Afnemer gesloten overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen KEESING en Afnemer strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan Afnemer van rechten als bedoeld in art. I.11.1, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van € 5.000,= voor elke overtreding of elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd de KEESING overigens terzake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of volledige schadevergoeding.

I.11.4 Indien Afnemer merkt dat derden inbreuk maken op de in artikel I.11.1 bedoelde rechten, is Afnemer verplicht dit terstond schriftelijk aan KEESING mede te delen. Afnemer zal zonder schriftelijke toestemming van KEESING op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Indien KEESING beslist in of buiten rechte tegen inbreukmakende derden op te treden, zal Afnemer daaraan op kosten van KEESING alle door KEESING gevraagde medewerking verlenen.

I.11.5 Het is Afnemer niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten en/of aan hem uit hoofde van de verrichting van diensten door KEESING ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel I.11.1 of aanduiding van merken of handelsnamen van KEESING of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

I.11.6 Afnemer is volledig aansprakelijk voor, en vrijwaart KEESING zowel in als buiten rechte tegen alle eventuele aanspraken van derden ter zake, alle door Afnemer aan KEESING, in het kader van een door eerstgenoemde aan KEESING verleende opdracht, ter beschikking gestelde documentatie, uitingen of werken, waaronder maar niet beperkt tot beeldmateriaal, lay-outs en letter- of cijferfonts.

I. 12 Privacy en persoonsgegevens

I.12.1 Bij het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst verzamelt KEESING persoonsgegevens van Afnemer. Deze gegevens worden opgenomen in een bestand dat is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

 

I.12.2 Het in lid 1 bedoelde gegevensbestand wordt gebruikt voor administratieve en commerciële doeleinden. Al het gebruik van de door Afnemers verstrekte gegevens geschiedt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de Privacy en Cookie Verklaring van Telegraaf Media Groep N.V. is gedetailleerd vastgelegd hoe KEESING met de gegevens van de Afnemers omgaat en op welke wijze daarin inzage kan worden verkregen of bezwaar tegen kan worden gemaakt.

I.12.3 De gegevens van de Afnemer worden zonder diens uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

I.13 Aansprakelijkheid van KEESING en vrijwaring

I.13.1 Keesing is niet aansprakelijk voor enige door de Afnemer of derden geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld en tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

I.13.2 Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door KEESING geleverde goederen en/of verrichte diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden daarin niet worden ingestaan. KEESING, auteurs of redacteuren van de goederen en/of diensten zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door Afnemer van bedoelde goederendiensten op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

I.13.3 De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot geleverde of ter beschikking gestelde goederen en/of verrichte diensten.

I.13.4 Mocht de uitsluiting van aansprakelijkheid in de zin van dit artikel I.13 onredelijk bezwarend zijn, dan aanvaardt KEESING geen andere aansprakelijkheid dan terzake van directe schade als gevolg van zaaksbeschadiging of letsel, met uitsluiting van iedere andere schade en alle indirecte schade, inkomens- of bedrijfsschade daaronder begrepen, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid per schadegeval is beperkt tot ten hoogste de bij factuur bepaalde tegenwaarde van de overeengekomen prestatie (exclusief BTW). Indien de overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. omzetbelasting) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade per jaar echter meer bedragen dan het bedrag waarvoor KEESING zich tegen aansprakelijkheid heeft verzekerd.
Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die Afnemer heeft gemaakt om de prestatie van KEESING aan de gesloten overeenkomst te laten beantwoorden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.

I.13.5 De totale aansprakelijkheid van KEESING voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van goederen zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat onder de verzekering van KEESING wordt uitgekeerd, doch in geen geval meer dan € 2.000.000,= (twee miljoen euro) per gebeurtenis.

I.13.6 KEESING is voorts niet aansprakelijk voor door Afnemer dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Afnemer of enige derde van door KEESING geleverde of ter beschikking gestelde goederenof verrichte diensten.

I.13.7 Afnemer kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een met KEESING gesloten overeenkomst slechts inroepen, nadat Afnemer KEESING deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en KEESING ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde KEESING in staat te stellen daarop adequaat te reageren.

I.13.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij KEESING meldt.

I.13.9 Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

I.13.10 Afnemer vrijwaart KEESING voor alle aanspraken van derden ter zake van door KEESING geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of verrichte diensten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van KEESING en Afnemer bovendien aantoont dat hem terzake geen enkel verwijt treft.


I.14 Beëindiging van de overeenkomst

I.14.1 KEESING heeft het recht de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
a. Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;

b. aan Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, Afnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld;

c. ten laste van Afnemer beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;

d. Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KEESING ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.


I.14.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Afnemer aan KEESING verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

I.14.3 KEESING is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens Afnemer nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van KEESING op volledige schadevergoeding wegens schending door Afnemer van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd KEESING overigens terzake toekomende rechten.


I.15 Toepasselijk recht en geschillen

I.15.1 Op elke door KEESING met Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag).

I.15.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een door KEESING met Afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van KEESING, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

I.16 Diversen

I.16.1 Alle kennisgevingen in het kader van de naleving van de tussen KEESING en Afnemer gesloten overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden gedaan.

I.16.2 Alle door KEESING gemaakte kosten tot behoud of uitoefening van rechten jegens Afnemer uit hoofde van de met Afnemer gesloten overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van Afnemer.

I.16.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de met Afnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd.

I.16.4 KEESING is gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de met Afnemer gesloten overeenkomst(en) over te dragen aan dochter- en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24a en 24b Boek 2 BW dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht KEESING uit zijn verplichtingen jegens Afnemer zal zijn ontslagen. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van KEESING alle door KEESING voor bedoelde overdracht noodzakelijk geachte medewerking te verlenen.

I.16.5 Het is Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KEESING niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit (een) met KEESING gesloten overeenkomst(en) aan derden over te dragen of rechten ten gunste van derden met een beperkt recht te bezwaren. KEESING zal de hier bedoelde toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

II. ABONNEMENTEN

II.1 Toepasselijkheid

II.1.1 De in deze afdeling II vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen (afdeling I) uit deze algemene voorwaarden, van toepassing op overeenkomsten tussen KEESING en Afnemer op grond waarvan Afnemer gedurende een overeengekomen abonnementsperiode en tegen een overeengekomen abonnementsprijs een bepaald (papieren- of digitaal) product ontvangt.

II.2 Betaling

II.2.1 Behoudens andersluidende afspraak, is de abonnementsprijs inclusief omzetbelasting en verzend- en administratiekosten.

II.2.2 De abonnementsprijs wordt vooraf gefactureerd voor de volledige abonnementsperiode, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

II.3 Beëindiging abonnement

II.3.1 Abonnementen kunnen worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor afloop van de overeengekomen abonnementsperiode, bij gebreke waarvan het abonnement stilzwijgend wordt verlengd voor onbepaalde tijd. Het abonnement kan na stilzwijgende verlenging te allen tijde worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

II.3.2 De betaalperiode blijft na verlenging van het abonnement ongewijzigd en derhalve gelijk aan de eerste abonnementsperiode. Indien de Afnemer het abonnement opzegt vóór het verstrijken van de betaalperiode vindt restitutie plaats van het reeds betaalde abonnementsgeld over de resterende betaalperiode vanaf de einddatum van het abonnement.

II.3.3 Ingeval van een abonnement op jaarboeken verplicht Afnemer zich minimaal twee (jaar)edities van het desbetreffende jaarboek af te nemen, zodat de minimale duur van het abonnement derhalve twee jaren is.

II.4. Toegang tot digitale producten

II.4.1 Een door Afnemer ontvangen login-code die toegang geeft tot een digitaal product is strikt

persoonlijk en niet-overdraagbaar. Het is Afnemer niet toegestaan om deze login-code op

enigerlei wijze (commercieel) te exploiteren of structureel in gebruik te geven aan derden.

II.4.2 Afnemer mag het betreffende digitale product slechts voor eigen gebruik downloaden en/of uitprinten. Het is niet toegestaan de publicatie op andere wijze te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken.

 

III. GEBRUIKSRECHT VAN ELEKTRONISCHE PRODUCTEN EN PROGRAMMATUUR

III.1 Toepasselijkheid

III.1.1 De in deze afdeling III vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen (afdeling I ) uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien KEESING aan een Afnemer welke handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf een Gebruiksrecht verleent op elektronische producten.
 

III.2 Definities

III.2.1 In deze afdeling wordt verstaan onder:

Documentatie:
de door KEESING aan Afnemer verschafte beschrijving van functionaliteit en gebruiksmogelijkheden van het Product, op enigerlei wijze, al dan niet in elektronische vorm, door of namens KEESING aan Afnemer ter beschikking gesteld;

Gebruiksrecht/Licentie:
het door KEESING krachtens de Licentieovereenkomst aan Afnemer verstrekte recht om, met inachtneming van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, een Product in zijn organisatie te doen gebruiken door categorieën en/of (ten hoogste) aantallen gebruikers als omschreven in de Licentieovereenkomst;

Licentieovereenkomst:
de door KEESING met Afnemer in welke vorm dan ook (schriftelijk, in briefvorm of mondeling) gesloten overeenkomst met betrekking tot beschikbaarstelling van een Product;

Product:
computerprogrammatuur, gegevensverzamelingen (databanken) en/of andere uitgaven, vastgelegd op en/of opgenomen in elektronische gegevensdragers, zoals onder meer diskettes, CD-ROM- of CDI-schijven, tapes of andere elektronische gegevensdragers, dan wel anderszins langs elektronische weg of in enigerlei elektronische vorm door KEESING aan Afnemer ter beschikking gesteld of toegankelijk gemaakt, al dan niet online, een en ander in de meest ruime betekenis. Voor wat betreft de omvang en de beperkingen van het Gebruiksrecht worden onder het Product mede de Documentatie, Updates alsmede andere tussentijdse toevoegingen aan het Product begrepen;

Update(s):
alle vervolgversies en nieuwe releases van een Product welke door KEESING aan Afnemer ter beschikking worden gesteld.
 

Gebrek:

van een gebrek sprake indien het Product niet functioneert conform de specificaties die staan vermeld in de aan Afnemer geleverde Documentatie.

III.3 Specificaties en gebruik


III.3.1 Het Product zal aan Afnemer ter beschikking worden gesteld in een versie of (zoals in geval van terbeschikkingstelling langs elektronische weg) op de wijze als bepaald in de specificaties die door KEESING aan Afnemer bekend worden gemaakt en die met de totstandkoming van de Licentieovereenkomst worden aanvaard.

III.3.2 Afnemer is verplicht het Product alsmede de eventuele gegevensdragers, ondersteunende apparatuur en elektronische media waarop het Product is vastgelegd en/of met behulp waarvan het Product kan worden gebruikt, zorgvuldig te gebruiken en te beheren met inachtneming van de aanwijzingen en instructies die door of vanwege KEESING worden verstrekt. Afnemer zal alleen aan daartoe bevoegde personen in zijn organisatie het gebruik van het Product en van voornoemde ondersteunende apparatuur en/of elektronische media toestaan.

III.3.3 KEESING is te allen tijde gerechtigd aan Afnemer nadere (gebruiks)aanwijzingen en/of andere instructies ter zake van het gebruik van het Product, ondersteunende apparatuur en/of elektronische media te geven. Afnemer verklaart nu reeds voor alsdan deze nadere (gebruiks)aanwijzingen en/of instructies te accepteren en zich daaraan te zullen houden.

III.3.4 Onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is het Afnemer slechts toegestaan zich tot de informatie, opgenomen in een Product, toegang te verschaffen op de wijze zoals overeengekomen in de Licentieovereenkomst met betrekking tot het Product.

III.3.5 Indien in de Licentieovereenkomst en/of in de specificaties wordt gesproken over “licentienemer” wordt daarmee bedoeld Afnemer. Indien in de Licentieovereenkomst en/of in de specificaties wordt gesproken over “gebruiker” en dit begrip in de Licentieovereenkomst niet nader is gedefinieerd, wordt bedoeld één natuurlijk persoon.


III.4 Reikwijdte van het Gebruiksrecht; Updates

III.4.1 KEESING verleent aan Afnemer een niet-overdraagbaar en niet-exclusief Gebruiksrecht voor het Product. Het Gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze algemene voorwaarden respectievelijk de Licentieovereenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend; daarbuiten is het Afnemer niet toegestaan het Product op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of te veranderen, behoudens voorzover het Product niet wordt beschermd door enig recht als bedoeld in artikel I.11.

III.4.2 Het Gebruiksrecht omvat de navolgende handelingen, welke uitsluitend mogen worden verricht door personen, werkzaam in de organisatie van Afnemer en ook overigens slechts binnen de beperkingen van de Licentieovereenkomst:
a. het laden, in beeld brengen, raadplegen en laten functioneren van het Product conform de daarbij behorende schriftelijke specificaties van KEESING; en voorts, voor zover het Product een databank of gegevensverzameling is;
b. het printen van enkele kleine gedeelten van informatie die uit een Product is opgevraagd;

c. het overbrengen naar een tekstbestand van enkele kleine gedeelten van informatie die uit een Product is opgevraagd en het uitprinten van dat tekstbestand.
 

III.4.3 Het Product mag slechts worden gebruikt (a) door personen die vallen binnen de categorie(ën), of genoemd zijn bij naam en (b) door ten hoogste het aantal gebruikers en (c) op de apparatuur en/of infrastructuur, een en ander zoals omschreven in de Licentieovereenkomst. Bij gebreke van zodanige omschrijving in de Licentieovereenkomst mag het Product slechts worden gebruikt door één natuurlijke persoon en slechts op de apparatuur respectievelijk infrastructuur waarop het Product voor het eerst is geïnstalleerd respectievelijk gebruikt.

Indien en zodra het Product zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KEESING is gebruikt door meer of andere gebruikers of op andere apparatuur of infrastructuur dan in dit artikel III.4.3 bedoeld, is Afnemer gehouden de vergoeding te betalen die door KEESING gewoonlijk voor dat meerdere gebruik wordt gehanteerd, overigens onverminderd de andere rechten van KEESING terzake van dergelijk ongeautoriseerd gebruik, daaronder begrepen de rechten als bedoeld in artikel III.8.

Het Gebruiksrecht wordt steeds verleend onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door Afnemer van de voor het Product geldende vergoeding.

III.4.4 De in het Gebruiksrecht begrepen handelingen mogen uitsluitend worden verricht ten behoeve eigen (bedrijfs- of beroeps)activiteiten van Afnemer, doch nooit zodanig dat deze leiden of kunnen leiden tot enige vorm van - al of niet commerciële - exploitatie van het Product of enig gedeelte daarvan door Afnemer of een derde.

III.4.5 Onverminderd het bepaalde in artikel III.4.2, is het Afnemer niet toegestaan het Product geheel of gedeeltelijk te integreren in of samen te voegen met programmatuur of (al of niet) elektronische gegevensverzamelingen van derden of van Afnemer zelf, behoudens voor zover Afnemer hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verkregen van KEESING of dit noodzakelijk is voor het door KEESING met het Product beoogde gebruiksdoel.

III.4.6 Indien het Product aan Afnemer ter beschikking is gesteld op een of meer elektronische gegevensdragers, zoals bijvoorbeeld diskettes, CD-ROM- of CDI-schijven of tapes, blijven deze gegevensdragers te allen tijde eigendom van KEESING. Ten aanzien daarvan vindt geen verkoop of eigendomsoverdracht aan Afnemer plaats, onverminderd de verplichtingen van Afnemer met betrekking tot die gegevensdragers en de risico-overgang zoals elders in deze voorwaarden geregeld.

III.4.7 Indien het Product voor online gebruik aan Afnemer ter beschikking is gesteld, zal KEESING zich ervoor inspannen dat Afnemer vierentwintig uur per dag (met uitzondering van onderhoudsmomenten) toegang heeft tot het Product. KEESING zal het noodzakelijke onderhoud zoveel mogelijk buiten normale werktijden (doen) verrichten.

III.4.8 Het is Afnemer niet toegestaan van het Product een reservekopie te maken, tenzij (en uitsluitend voor zover) het Product bestaat uit programmatuur en het maken van een reservekopie noodzakelijk is voor het waarborgen van de continuïteit van het toegestane gebruik in geval van een calamiteit. In dat geval is Afnemer gehouden KEESING tevoren schriftelijk van zijn voornemen tot het maken van een reservekopie op de hoogte te stellen, is Afnemer gerechtigd ten hoogste één reservekopie te maken en is hij verplicht deze reservekopie op een zodanige plaats te bewaren en terzake zodanig strikte beveiligingsmaatregelen te nemen dat derden zich op geen enkele wijze in het bezit daarvan kunnen stellen.

III.4.9 Het is Afnemer niet toegestaan het Product te onderwerpen aan decompilatie, reverse engineering of enigerlei andere vorm van vertaling of bewerking van de programmacode, tenzij (en uitsluitend voor zover) het Product bestaat uit programmatuur en de voorgenomen handelingen volledig vallen binnen het kader van artikel 45m van de Auteurswet 1912, en slechts op voorwaarde dat Afnemer zijn voornemen tot het verrichten van dergelijke handelingen tevoren schriftelijk aan KEESING heeft kenbaar gemaakt en daarbij heeft verzocht om beschikbaarstelling van de benodigde informatie en KEESING die informatie niet binnen dertig dagen na ontvangst van dat verzoek op redelijke voorwaarden voor Afnemer beschikbaar heeft gemaakt.

III.4.10 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen omvat het Gebruiksrecht, indien het Product een databank of gegevensverzameling is, tevens de periodieke toezending op abonnementsbasis van Updates dan wel, afhankelijk van de aard van het Product, het online ter beschikking stellen van Updates, tegen betaling door Afnemer van de daarvoor bij KEESING geldende vergoedingen.


III.4.11 Afnemer zal aan KEESING en door KEESING daartoe aangewezen derden te allen tijde toegang verlenen tot de ruimten (van Afnemer) waar zich het door KEESING geleverde Product bevindt en waar dit wordt gebruikt, teneinde dit te kunnen inspecteren, zonodig te onderhouden en zich te vergewissen van de juiste naleving door Afnemer van de Licentieovereenkomst en deze algemene voorwaarden.


III.5 Aflevering, installatie en implementatie; risico

III.5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen zijn de door KEESING gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en eventuele verzend- en/of administratiekosten

III.5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient Afnemer zelf voor de installatie en implementatie van het Product zorg te dragen aan de hand van de daartoe door of vanwege KEESING verstrekte Documentatie.

III.5.3 KEESING is nimmer aansprakelijk voor enige door Afnemer geleden schade welke het gevolg is van een onjuiste installatie/implementatie van het Product door Afnemer, tenzij de onjuiste installatie/implementatie het gevolg is van een onduidelijkheid of gebrek in de Documentatie of anderszins het gevolg is van schuld of opzet van KEESING.

III.6 Helpdesk

III.6.1 Indien het Gebruiksrecht voor het Product ook het recht op Updates omvat, heeft Afnemer tevens recht op het raadplegen van de telefonische helpdesk van KEESING met betrekking tot vragen over en behoefte aan telefonische ondersteuning en advies omtrent het gebruik van het Product. KEESING zal zich inspannen Afnemer de gevraagde ondersteuning te bieden dan wel te zorgen voor adequate beantwoording van vragen omtrent het gebruik van het Product. KEESING aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

III.6.2 KEESING zorgt er voor dat de telefonische helpdesk van KEESING bereikbaar is gedurende de normale kantooruren van KEESING tenzij anders overeengekomen.

III.6.3 Afnemer behoort een in redelijkheid te verwachten basiskennis te hebben omtrent het Product waarvoor het onderhoud overeen is gekomen. Indien en voor zover helpdesk dienstverlening noodzakelijk is door het ontbreken daarvan is KEESING gerechtigd de daarop betrekking hebbende kosten afzonderlijk aan Afnemer in rekening te brengen.

III.6.4 De helpdesk zal uitsluitend geraadpleegd worden door een daartoe gekwalificeerde persoon binnen de organisatie van Afnemer.


III.7 Garantie en aansprakelijkheid ter zake van het Product

III.7.1 Ter zake van aansprakelijkheid voor Gebreken in het Product geldt in afwijking van artikel I.13 het bepaalde in dit artikel.

III.7.2 KEESING garandeert gedurende een periode van één jaar na beschikbaarstelling van het Product aan Afnemer de afwezigheid van Gebreken, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde. Deze garantie geldt eveneens voor aan Afnemer ter beschikking gestelde Updates vanaf het moment dat een Update ter beschikking van Afnemer is gesteld, met dien verstande dat iedere verplichting uit hoofde van deze garantie voor een eerdere versie van het Product vervalt na een maand na terbeschikkingstelling van de Update.

III.7.3 De in artikel III.7.2 bedoelde garantie geldt uitsluitend voor Gebreken die door Afnemer binnen de garantietermijn schriftelijk bij KEESING zijn gemeld en strekt uitsluitend tot, zulks ter keuze van KEESING, kosteloos herstel van het Product of kosteloze vervanging van het Product of herstel van het Gebrek in een volgende Update of het terugnemen van het Product door KEESING tegen restitutie aan Afnemer van door hem voor het gebrekkige Product betaalde vergoedingen.

III.7.4 Werkzaamheden tot onderzoek en/of herstel van Gebreken die:
a. niet reproduceerbaar zijn; 

b. veroorzaakt zijn door onoordeelkundig gebruik van het Product of gebruik dat niet in overeenstemming is met de Documentatie, tenzij de Documentatie gebrekkig of onduidelijk is;

c. veroorzaakt zijn door het niet naleven van de door of namens KEESING aan Afnemer verstrekte voorschriften voor installatie, implementatie en/of gebruik van het Product, tenzij de voorschriften gebrekkig of onduidelijk zijn;

d. veroorzaakt zijn door gebruik van het Product op of in samenhang met apparatuur en/of programmatuur of andere producten die niet voldoen aan de door of namens KEESING aan Afnemer (al dan niet in de Documentatie) opgegeven (technische) specificaties

e. bestaan in verminking of het verloren gaan van gegevens;

f. veroorzaakt zijn door gebrekkig functioneren van apparatuur waarop of waarin het Product gebruikt wordt, tenzij deze door KEESING is geleverd en wordt gegarandeerd of onderhouden; of

g. veroorzaakt zijn door gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen of anderszins veroorzaakt zijn door niet aan KEESING toe te rekenen oorzaken,

vallen niet onder de in artikel III.7.2 bedoelde garantie en zullen, indien zij door of namens KEESING op verzoek van Afnemer zijn verricht, door Afnemer aan KEESING worden vergoed op basis van de daarvoor geldende gebruikelijke tarieven van KEESING. In de hiervoor genoemde gevallen heeft Afnemer evenmin aanspraak op vervanging van het Product als in artikel III.7.3 bedoeld.

III.7.5 Indien ten aanzien van een Product bij rechterlijke beslissing zou worden vastgesteld dat het gebruik daarvan door eindgebruikers in strijd is met intellectuele eigendomsrechten van een derde, zal KEESING zich maximaal inspannen om te zorgen dat Afnemer van een dergelijke beslissing zo min mogelijk hinder ondervindt in zijn operationele gebruik van het Product en, zo nodig, dat het Product wordt vervangen door een gewijzigde versie.

III.7.6 Buiten het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel heeft Afnemer jegens KEESING geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, wegens gebreken van welke aard dan ook in of met betrekking tot het Product. Elke aansprakelijkheid van KEESING voor vergoeding van schade, zowel directe als indirecte schade, waaronder begrepen immateriële schade, bedrijfs- of stagnatieschade of enige andere schade, voortvloeiende uit de Licentieovereenkomst of samenhangende met het Product en/of het gebruik daarvan door Afnemer, wordt uitgesloten, behoudens voor zover deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van KEESING, opzet en grove schuld van met instemming van Afnemer door KEESING ingeschakelde derden daaronder niet begrepen. Afnemer vrijwaart KEESING voorts volledig ter zake van aanspraken van derden wegens voornoemde schade(s).

III.7.7 Melding van een Gebrek onder de garantie geeft Cliënt nimmer recht tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het Product.

III.8 Duur en beëindiging van de Licentieovereenkomst


III.8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt het Gebruiksrecht verleend voor onbepaalde tijd en kan de Licentieovereenkomst uitsluitend worden beëindigd of ontbonden in de in dit artikel III.8 genoemde gevallen.

III.8.2 De Licentieovereenkomst kan door of vanwege KEESING of door Afnemer slechts tussentijds worden opgezegd tegen de dag, gelegen één jaar of een veelvoud van jaren na de aanvangsdatum van de Licentieovereenkomst dit met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Indien Afnemer de opzegtermijn niet in acht neemt, wordt de Licentieovereenkomst automatisch verlengd met een periode van één jaar. KEESING zal Afnemer in dit geval voor deze periode factureren en Afnemer is verplicht deze factuur te voldoen.


III.8.3 KEESING heeft het recht de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien

a. Afnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting als bedoeld in de artikelen I.6, I.11 en/of III.4 of het Product gebruikt buiten het kader van het Gebruiksrecht dan wel anderszins inbreuk maakt op de in artikel I.11 genoemde rechten;

b. aan Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, Afnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld;

c. ten laste van Afnemer beslag wordt gelegd op diens goederen terzake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;

d. Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KEESING ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt. KEESING is wegens voornoemde beëindiging van de Licentieovereenkomst jegens Afnemer nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van KEESING op volledige schadevergoeding wegens schending door Afnemer van zijn verplichtingen of rechten als hiervoor bedoeld en onverminderd KEESING overigens terzake toekomende rechten.
 

III.8.4 In alle gevallen van beëindiging of ontbinding van de Licentieovereenkomst dient Afnemer alle exemplaren van het Product en van de Documentatie, alle gegevensdragers waarop het Product is vastgelegd, alle eventueel gemaakte kopieën van het Product alsmede alle eventuele anders dan ten titel van koop door KEESING aan Afnemer ter beschikking gestelde apparatuur, daaronder tevens begrepen door KEESING aan Afnemer ter beschikking gestelde beveiligingsapparatuur (zoals bijvoorbeeld een “dongle”), en/of elektronische media binnen tien werkdagen na beëindiging of ontbinding aan KEESING ter hand te stellen. Afnemer is voorts verplicht het Product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na ontbinding of beëindiging, te verwijderen uit alle bij Afnemer aanwezige (computer)apparatuur en KEESING in staat te stellen desgewenst de naleving van deze verplichting te (doen) controleren.

III.8.5 Indien Afnemer zijn in artikel III.8.4 bedoelde verplichtingen niet nakomt, is KEESING gerechtigd alle door haar passend geachte maatregelen te nemen teneinde de rechten van KEESING ter zake van het Product, Documentatie, ondersteunende apparatuur en elektronische media veilig te stellen.

III.9 Programmatuur van derden

III.9.1 Indien en voor zover KEESING programmatuur van derden aan Afnemer ter beschikking stelt zullen voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Afnemer aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor Afnemer ter inzage bij KEESING en KEESING zal deze aan Afnemer op zijn verzoek toezenden.

III.9.2 Indien en voor zover de in artikel III.9.1 bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Afnemer en KEESING om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.

IV. OPLEIDINGEN, CURSUSSEN EN TRAININGEN

IV.1 Toepasselijkheid

IV.1.1 De in deze afdeling IV vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen (afdeling I) van toepassing indien KEESING aan Afnemer diensten verleent ter zake van opleidingen, cursussen en/of trainingen.


IV.2 Definities

IV.2.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Deelnemer:
een natuurlijk persoon die aan een Opleiding deelneemt;

Examen:
een door of vanwege KEESING of door een derde af te nemen examen volgend op een Opleiding;

Opleiding:
alle door of vanwege of onder licentie van KEESING verzorgde of georganiseerde opleidingsprogramma’s of onderdelen van opleidingsprogramma’s van een of meerdere dagdelen, trainingen hieronder begrepen. Een dagdeel bestaat uit een aaneengesloten lesperiode van minimaal twee en maximaal vier uur, een korte pauze inbegrepen.

IV.3 Inschrijving en totstandkoming overeenkomst

IV.3.1 KEESING behoudt zich het recht voor een inschrijving als bedoeld in artikel I.3.2 voor een Opleiding zonder opgave van redenen te weigeren.

IV.3.2 KEESING behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een Opleiding af te lasten dan wel opleidingsgroepen samen te voegen. KEESING zal Afnemer in voorkomend geval daarvan tijdig op de hoogte stellen.

IV.4 Betaling

IV.4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door KEESING gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en inclusief administratiekosten. Het door Afnemer aan KEESING verschuldigde inschrijfgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient voor de aanvang van de Opleiding op de op de factuur aangegeven bankrekening van KEESING te zijn bijgeschreven.

IV.5 Annulering, verhindering, niet deelnemen

IV.5.1 Annulering van een Opleiding door Afnemer is uitsluitend schriftelijk mogelijk.

IV.5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Afnemer aan KEESING in geval van annulering tot vier weken voor aanvang van een Opleiding 5% van het inschrijfgeld verschuldigd en in geval van annulering tot twee weken voor aanvang van een Opleiding 10% van het inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor de aanvang van een Opleiding is Afnemer het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien Afnemer zich niet voor de gehele Opleiding maar voor een afzonderlijk gedeelte van de Opleiding heeft ingeschreven, dient onder aanvang van een Opleiding, aanvang van het betreffende gedeelte van de Opleiding te worden verstaan.

IV.5.3 Bij verhindering of niet deelnemen aan een Opleiding door een Deelnemer is Afnemer het gehele inschrijfgeld aan KEESING verschuldigd.

IV.5.4 Ingeval een Deelnemer niet in staat is een Opleiding bij te wonen, is Afnemer bevoegd een vervanger aan de Opleiding te laten deelnemen.

IV.5.5 In geval een Deelnemer of diens eventuele vervanger niet bij een opleidingsbijeenkomst aanwezig is geweest, zal KEESING het eventueel tijdens deze bijeenkomst aan de Deelnemers uitgereikte lesmateriaal aan de Deelnemer toesturen.

IV.6 Programma en inhoud Opleiding

IV.6.1 Het programma van een Opleiding staat beschreven in het meest recente folder- en ander voorlichtingsmateriaal van KEESING dat op een bepaalde Opleiding betrekking heeft. KEESING behoudt zich het recht voor wijzigingen in het opleidingsprogramma aan te brengen. KEESING zal de Afnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.

IV.6.2 KEESING behoudt zich het recht voor het tijdstip, locatie en plaats van de Opleidingsbijeenkomsten te wijzigen. KEESING zal de Afnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.

IV.6.3 KEESING spant zich in gekwalificeerde docenten de Opleiding te laten verzorgen.

IV.6.4 KEESING behoudt zich het recht voor aangekondigde docenten te vervangen.

IV.7 Non-concurrentie

IV.7.1 Het is Afnemer niet toegestaan op basis van de door KEESING verzorgde Opleiding, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KEESING.

 

V. VOORWAARDEN VOOR LEVERINGEN AAN KEESING

V.1 Leveringen aan KEESING en factureringen daarvan dienen plaats te vinden strikt overeenkomstig de tijdstippen respectievelijk prijzen, vastgelegd in de bestel/opdrachtbon respectievelijk orderbevestigingen.

V.2.1 Iedere afwijking van de door KEESING genoemde condities behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van KEESING.
Eerdere levering dan overeengekomen behoeft overleg met en goedkeuring zijdens KEESING. Latere leveringen behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van KEESING, welke goedkeuring - tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt - niet zal afdoen aan de rechten van KEESING terzake van te late levering.

V.2.2 Leveringen geschieden franco, ter keuze van KEESING aan de door haar gebruikte adressen in Amsterdam of directe omgeving.
Goederen reizen voor rekening en risico van de leverancier. Het risico voor KEESING vangt pas aan na acceptatie van de leverantie.

V.2.3 Ingeval de leverancier KEESING de eigendom van goederen dient te verschaffen, zal deze onbezwaard aan KEESING geleverd worden bij de aflevering daarvan.

V.3.1 Facturen dienen in duplo te worden ingediend, onder vermelding van het bestelnummer van KEESING of voorzien van een kopie van haar opdrachtbon of bestelformulier.

V.3.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt een betalingstermijn van 30 dagen na datum van ontvangst van de factuur. Op het factuurbedrag (excl. BTW) zal KEESING bij betaling binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur gerechtigd zijn een korting van 2% in mindering te brengen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.